Snikkedalens årsplan for 2020 –

Årsplan for Snikkedalen Familiebarnehage for barnehageåret 2020 – 2021

Skjermbilde 2020-10-27 kl. 11.57.02

Vår barnehage

Denne årsplanen skal gi et innblikk i hvordan barnehagen vil jobbe i det neste året og hva vi synes er viktig å ha fokus på i vårt arbeid for at barna skal trives og utvikle seg.

Presentasjon av barnehagen

 • Snikkedalen Familiebarnehage as, Gamle Strømmevei 55, 4638 Kristiansand
 • Mobil til barnehagen 990 95 109
 • Mobil til pedagogisk leder 404 00 666
 • Barnehagens internettside: www.snikkedalen.no
 • Barnehagen har egen lukket foreldreside på facebook samt egen åpen side på facebook.

Ny i barnehagen

Når barn skal i barnehagen for første gang eller begynner i ny barnehage, er det viktig at dette blir en god opplevelse for barnet. Gode overganger vil både forebygge og støtte samt øke sjansen for trivsel og mestring. Barnehagen har utarbeidet et forslag for hvordan tilvenningsperioden kan gjennomføres. Dette forslaget vil nye barn få i god til for oppstart. I tilvenningsperioden er det viktig at både barnehagen og foreldre er fleksible og tilpasser tilvenningen til barnets behov. Tilvenningsperioden går ofte over 2 uker.

Overgang barnehage – SFO/ skole

Barn skal ha et sammenhengende læringsløp fra barnehage til SFO og skole. Et samarbeid mellom barnehagen og SFO/ skolen er derfor viktig. Kristiansand kommune har utarbeidet rutiner for dette samarbeidet. Både foreldre og barn deltar i arbeidet for å skape en trygg og god overgang. Barnehagen sender i samråd med foreldre et overføringsskjema til SFO/ skole der også barnet har fått bidra med informasjon.

Slik forbereder barnehagen overgangen til skole for det enkelte barn:

Vi har skolen som fast turmål. Dit går vi både i friminutt og når skolebarna er inne. Vi leker i skolegården og får mulighet til å se hvordan skolebarna har det på skolen. Vi har fått kopi av en del av de arkene som skolen bruker i 1. klasse. Disse jobber vi med i barnehagen – spesielt siste året før skolestart. Siste året før skole går vi på besøk til 1. klasse på skolen.

Barnehagens formål og innhold §1

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering»

Barnehagens formål, lov om barnehager §1, gjenspeiles i verdiene i læringsmiljøsatsingen (FLiK).

Våre felles verdier

Kristiansandsbarnehagen har en felles visjon om at barnehagen skal være «ET GODT STED Å VÆRE – ET GODT STED Å LÆRE». Barnehagen jobber kontinuerlig med kvalitetsutvikling. Gjennom FLiK (Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand) har barnehagene i Kristiansand etablert en praksis med å analysere læringsmiljøet. Alt arbeid i barnehagen skal bygge på følgende verdier:

 1. Barn og voksne har en absolutt verdi.
 2. Barn vil lære og vise at de har lært.
 3. Barn vil når de kan.
 4. Barn som finner mening deltar.
 5. Barn og unge som får medopplevelse samarbeider.
 6. Alle barn har noe å tilføre felleskapet.

Innhold og aktiviteter i barnehagen skal gjenspeile disse verdiene.

Hovedsatsingsområder

Barnehagen har på bakgrunn av evaluering av progresjonen prioritert følgende hovedsatsingsområder for neste barnehageår:

Snikkedalen Familiebarnehage har språk og språkutvikling som fast hovedsatsningsområde. For å jobbe målrettet med språkutvikling er samtale, fortelling og lesing viktige verktøy.. I Snikkedalen vil barnehagens ansatte delta aktivt og konsentrert i barnas aktiviteter og lytte og kommunisere med barna på deres premisser. 

Et annet satsingsområde er å stimulere barnas skaperglede, undring og forskertrang. I vårt arbeid med barna skal de lære å ta være på seg selv, hverandre og naturen. Vårt mål er at barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i et miljø der de selv får mulighet til å delta og medvirke. Barnas synspunkter skal møtes med interesse, tillitt og respekt. En viktig oppgave for personalet er å finne balansegangen mellom å tro på barns kompetanse, gi dem tillitt og mulighet for utfoldelse i et miljø der sikkerheten er ivaretatt.  

Samarbeid

Barnehagen har mange aktuelle samarbeidspartnere som barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon, skoler, Universitetet i Agder etc. Her kan barnehagen hente hjelp når det er behov for det.

Helsetjenester som omhandler barn er nå samlokalisert i Familiens hus  der man treffer helsesøster, familieterapeut, jordmor, fysioterapeuter, barnevernsarbeidere og skolehelsetjenesten. Også barnehagen henvender seg her når det er behov for det. Alle barnehager har fått tildelt en kontakthelsesøster som de møter minst to ganger pr. år. Det tverrfaglige samarbeidet kommer blant annet til utrykk gjennom avklaringsmøtet. Denne møteplassen har til hensikt å kartlegge hjelpebehovet slik at familier får riktig hjelp og bidra til best mulig utvikling for barnet.

Foreldresamarbeid

Barnehagen skal samarbeide med foreldrene både individuelt og som gruppe. Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom Samarbeidsutvalg, foreldreråd, foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er foreldrenes ansvar ifølge barnekonvensjonen og barneloven. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet. Det er opprettet et eget foreldreutvalg for barnehager i Kristiansand (FUB) som er et fellesorgan for alle foreldre med barn i barnehagen i Kristiansand kommune.

Samarbeid om hvert enkelt barn skjer i de daglige møtene og i planlagte samtaler. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som er rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for barnehagen og foreldrene. Samarbeidsutvalget fastsetter barnehagens årsplan.

Taushetsplikt, opplysningsplikt og politiattest

Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt og må skrive under på et taushetsløfte i forhold til informasjon vedrørende barn, de foresatte og personalet. Alle som jobber i barnehagen må legge fram politiattest. Barnehagen har en lovpålagt opplysningsplikt til barnevernet som gjelder forhold de blir kjent med der barns helse og utvikling står i fare. Foreldre vil som en hovedregel bli informert og involvert i saker som gjelder deres barn.

Barn og barndom

Barnehagen skal være et sted hvor barns behov for omsorg og lek blir ivaretatt og barndommens egenverdi anerkjennes. Vi skal bidra til at alle barn får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek.

Lek /læring

Barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære å mestre. Dette skal blant annet komme til utrykk i arbeid med rammeplanens fagområder. Fagområdene er:

 • kommunikasjon, språk og tekst
 • kropp, bevegelse, mat og helse
 • kunst, kultur og kreativitet
 • natur, miljø og teknologi
 • antall, rom og form
 • etikk, religion og filosofi
 • nærmiljø og samfunn

Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring. Barns lek og medvirkning preger barnehagehverdagen. Lek og læring i barnehagen forgår både ute og inne, analogt og digitalt for å stimulere til et rikt og allsidig læringsmiljø. Slik vil barnehagen benytte digitale verktøy for å berike barnas lek og læring:

I Snikkedalen familiebarnehage bruker vi speilreflekskamera, PC, prosjektor og telefon som digitale verktøy i det daglige arbeidet. Fotografiene som vi tar av de aktivitetene legges inn på PC og vises i samlingsstunden. Dette er gjenstand for samtaler om det vi har opplevd. PC og mobiltelefon brukes også som søkeverktøy for å skaffe oss informasjon om forskjellige dyr, planter og forskjellige fenomener. Vi kan se på bilder på pc/telefon og snakke om det vi ser. Vi har to nettbrett som vi ønsker å få operative med egnede spill som barna kan bruke i aktiviteter. Barna får også anledning til selv å ta bilder med kamera.

Punkter for egenvurdering

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer (utfordringsbildet), har vi valgt følgende punkter for egenvurdering av praksis:

Vi ønsker å vurdere hvordan personalet i større grad klarer å delta engasjert og aktivt i lek og undring sammen med barna. Vi ønsker å utforske hvilke muligheter for å utvide barnets nærmeste utviklingssone som oppstår når voksne deltar aktiv i lek og samspill med barn.

Eksempel

Her er et eksempel på en leksituasjon der verdiene i rammeplanen og FLiK kommer til syne:

Vi skulle male et bilde. Jeg tenker det er viktig at barna blir sett, ført og vist tillitt i arbeidet. Jeg viser hvordan vi tar litt maling fra de forskjellige tubene med maling og legger en liten stripe i hver fordypning på malepaletten. Når barna ønsker å prøve dette får de anledning til det. Jeg følger med på barnet som gjør det og skryter når han tar akkurat passe med maling ned i fordypningen. Jeg forklarer og lar han selv skru på den lille korken til malingstuben og legge tuben tilbake i boksen. De lærer også at for at malingene ikke skal bli blandet så må vi vaske penselen i koppen med vann og tørke av den på kluten, før vi dypper penselen i en ny farge.

Jeg bli glad over å se at barna lærer fort og vi klarer å gjennomføre hele malesekvensen uten at fargene blir blandet sammen. Mens jeg ikke følger med tar det ene barnet tubene og fyller på en akkurat passe klump med maling i de fordypningene som er blitt tomme. Han skrur på lokket på tuben og legger dem pent på plass i esken. Når jeg ser har han fylt på maling helt perfekt i alle fordypningene.

Min tanke er at barn i større grad må gis tillitt og få mulighet til å gjøre ting. Vi voksne må ha tålmodighet til å forklare og vise samt bruke et språk som barna forstår. Det er også viktig at vi venter og ser om barnet har fått det med seg. Det er ikke alltid at våre raske beskjeder så lett kan forstås av barn. Noen ganger må en bruke andre ord og/eller vise hva en mener. Mange ganger, sånn som også gjelder for oss voksne, må en kanskje si det om igjen flere ganger før barna husker det.

Barn fortjener å bli inkludert i oppgaver som skal gjøres. De fortjener også å bli vist tillitt. Barn kan mer enn vi tror og er kompetent til mer enn vi lar dem få mulighet til å gjøre.    

Demokrati og barns medvirkning

Vår barnehage skal være et sted som fremmer danning og læring. Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende felleskap hvor barna får anledning til å ytre seg, blir hørt og delta.

Barns medvirkning handler først og fremst om en holdning hos de voksne i relasjonen med barn. Barn skal bli møtt som et selvstendig lite menneske. Uavhengig av alder og forutsetninger skal barn få erfare at deres stemmer blir lyttet til. Vi skal sørge for at barnas erfaringer og synspunkter får innflytelse på det som skjer i barnehagen.

Punkter for egenvurdering

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer (utfordringsbildet), har vi valgt følgende punkter for egenvurdering av praksis:

 • Hvordan lar vi barna medvirke?

Eksempel

Her er et eksempel på hvordan demokrati og barns medvirkning kan komme til syne i barnehagen:

Et barn har ikke lyst til å ha på seg parkdressbuksen. Selv om det er høst i luften, er det en varm og tørr dag. Etter vurdering av temperatur og vær får barnet aksept for sitt ønske om å gå ut uten parkdressbuksen. VI mener det er viktig at barna også vinner frem med sine synspunkter i saker der barn og personal er uenig.

Kommunikasjon og språk

Vår barnehage skal være et sted som fremmer barns kommunikasjon og språkutvikling i omgivelser der voksne er bevisst sin rolle som språklige forbilder. Barnehagen arbeider systematisk med å utvikle barnehagens språkmiljø i forhold til språkstandard for barnehagene i Kristiansand. Språkarbeidet inngår blant annet i barnehagens arbeid med fagområdene.

Punkter for egenvurdering

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer (utfordringsbildet), har vi valgt følgende punkter for egenvurdering av praksis:

 • Bruke lesing aktivt som arbeidsverktøy.
 • Ansatte skal delta aktivt og engasjert i barns lek og undring.
 • Ansatte bruker språket aktivt, blant annet gjennom benevning, fortelling, samtale og tilstedeværelse.

Eksempel

Her er et eksempel på hvordan verdiene i rammeplanen og FLiK kan komme til syne i arbeid med kommunikasjon og språk:

Et barn blir irritert og lei seg for noe. Den ansatte setter seg ned på huk foran han og ber han stoppe å gråte og istedenfor fortelle hva han er frustrert for. Den ansatte prøver å forklare at dersom han bare gråter og ikke forteller så kan vi ikke hjelpe til med det han syntes er dumt. Barnet slutter å gråte og forteller hva som har skjedd. Dette var veldig bra og da er det viktig at barnet får hjelp til det som er formidlet.  

Mangfold, likestilling og gjensidig respekt

Vår barnehage skal være et sted som fremmer vennskap og fellesskap. Barna skal oppleve å være en betydningsfull person i felleskapet. Barn og voksne har en absolutt verdi. Barnehagen skal være preget av åpenhet og raushet der mangfold brukes som en ressurs. Barnehagen skal blant annet gjennom fagområdene jobbe med mangfold, likestilling og gjensidig respekt.

Punkter for egenvurdering

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer (utfordringsbildet), har vi valgt følgende punkter for egenvurdering av praksis:

 • Er alle barn inkludert likeverdig i lek og aktiviteter?

Eksempel

Her er et eksempel på hvordan mangfold, likestilling og gjensidig respekt kan komme til uttrykk i barnehagens praksis: 

Pedagogisk leder hadde kjøpt inn tre verktøyskrin. For at vi skal lære å holde orden på disse (som inneholder ni forskjellige verktøy) så fikk verktøyskrinene hvert sitt navn. Navnene er de samme som tre gutters navn. Hver gutt fikk sette merkelapper med navnet sitt på alle tingene i skrinet. I aktiviteten hadde vi også en jente (som ikke er så veldig interessert i verktøy men liker bedre butikklek). Hennes butikkleketing lå ved siden av oss når vi holdt på med verktøyskrinene. Planen var at vi skulle merke og se på disse tingene etter at vi hadde sett på verktøyskrinene.

Vi fikk ikke tid til å gjøre det samme med butikklekene. Dette opplevdes litt kjedelig for den voksne som ledet leken. Hun ble enig med seg selv at en skulle ta opp igjen ‘’merke og se på prosjektet» sånn at også jenta og tingene med hennes navn kunne komme i sentrum.

Bærekraftig utvikling

Vår barnehage skal være et sted som fremmer omsorg for verden vi lever i både her og nå og i fremtiden. Barna skal oppleve verdien av å ta vare på seg selv, andre og naturen. Barnehagen skal legge grunnlaget for barns evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Gjennom fagområdene skal barnehagen jobbe med bærekraftig utvikling.

Punkter for egenvurdering

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer (utfordringsbildet), har vi valgt følgende punkter for egenvurdering av praksis:

 • Hvordan følger vi opp sortering av søppel
 • Hvordan følger vi rutinen med å ha med søppelpose på tur sånn at vi kan plukke opp søppel som vi finner underveis?

Eksempel

Her er et eksempel på hvordan bærekraftig utvikling kan komme til utrykk i barnehagens praksis:

Vi har laget egne søppelbeholdere for papir, plast, metall/glass og restavfall både inne og ute. Vi voksne har en plan om å følge opp dette sorteringsarbeidet på en god måte. En dag hadde vi gått til innkjøp av 40 småbiler. Hver bil lå i en egen liten forpakning bestående av papir og plastikk. Først tok en ansatte og kastet alle 40 emballasjene (med papir og plast) i en søppelpose (av plast). Dette kunne vi ikke ha, så en voksen og mange barn satte seg ned over haugen med emballasje og rev papir og plastikk fra hverandre og puttet papiret i papirsøppelet og plasten i plastsøppelet. Det gikk unna i en fei med masse små hender som er superflinke til å sortere søppel.

Livsmestring og helse

Vår barnehage skal være et sted som fremmer livsglede, humor, undring og medopplevelser. Barna skal oppleve å mestre sine hverdager og liv, i trygge omgivelser med rom for utforskning og sunne helsevaner. Barnehagen skal jobbe med livsmestring og helse i møte med rammeplanens fagområder. Barn skal møtes med en holdning der de voksne søker å forstå hva som ligger bak barns atferdsuttrykk og støttes i å håndtere livene sine gjennom trygghet, relasjon og god følelsesregulering. Dette er i tråd med Kristiansand kommunes kompetanseprogram knyttet til en traumebevisst tilnærming og forebygging/avdekking av vold- og seksuelle overgrep. Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Gjennom samtaleverktøyet «Kroppen er min» skal barna få mulighet til å kommunisere med voksne om krenkelser, grenser, hemmeligheter og trygghetspersoner.

Punkter for egenvurdering

Med utgangspunkt i barnehagens prioriteringer (utfordringsbildet), har vi valgt følgende punkter for egenvurdering av praksis:

 • Har vi fokus på dette?

Eksempel

Her er et eksempel på hvordan verdiene i rammeplanen og FLiK kan komme til syne i arbeid med livsmestring og helse:

Vi i personalgruppen ser informasjon som kommer fra kommunen om dette tema og tar opp i fellesskap om vi har bevissthet rundt dette. Vi opplever at jevnlig påminnelse om tema er en kilde til en årvåken holdning.

Mobbing i barnehagen

«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/ eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i felleskapet og muligheten til medvirkning». (Ny definisjon av mobbing v/ Lund, Kovac, Helgeland 2017)

Slik vil barnehagen forebygge, avdekke, stoppe, håndtere og følge opp mobbing i tråd med barnekonvensjonen og verdiene i Rammeplanen og FLiK:

 • Arbeide systematisk med holdninger og forståelser av barns utrykk gjennom pedagogisk dokumentasjon og analyse (PA analyse).
 • Systematisk arbeid med barnesamtaler og foreldredialog.
 • Rutiner og prosedyrer for konflikthåndtering med utgangspunkt i følgende forståelse av barns handlinger og kommunikasjon …. Barn er kompetente og gjennom tilstedeværende voksne som ser og snakker med barna om det som skjer, mener vi å kunne skape holdninger og atferd hos barna der en oppnår at barna får en positiv, inkluderende og god samhandling.

Vurdering og veien videre

Hovedmålet med vurdering er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Vår barnehage arbeider kontinuerlig med vurdering blant annet gjennom pedagogisk analyse i egne grupper der hele personalet deltar. Gjennom å reflektere over egen praksis er målet å utvikle kvaliteten på tilbudet til beste for barna. Barnehagens arbeid med planlegging og vurdering skal ses i lys av verdiene i FLiK se s. 5.

Når barnehagen gjennom året jobber med egenvurdering tas det utgangspunkt i punktene som er skissert under hvert tema i årsplanen. Progresjonen vil kontinuerlig evalueres i lys av disse.  Dette for å sikre at barnehagen gjennom året legger til rette for at alle barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter.

Progresjon i barnehagens innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø  

Vi tar utgangspunkt i punktene for egenvurdering som er skissert under hvert tema i årsplanen.
I vurderingsarbeidet spør vi oss: Hvordan kommer progresjon til utrykk i vår praksis når det gjelder «pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø»? (Rammeplanen, 2017, s.44)

Pedagogisk dokumentasjon

Pedagogisk dokumentasjon skiller seg fra ordinær dokumentasjon ved at den bidrar til kritisk refleksjon over praksis. Når barnehagen arbeider med egenvurdering og progresjon er det den pedagogiske dokumentasjonen som vektlegges, da den rommer mulighet for endring og utvikling av praksis.

Plan for arbeidet

I denne årsplanen har vi gitt noen punkter for egenvurdering innenfor viktige områder i barnehagens tilbud. Disse punktene skal brukes i barnehagens vurderingsarbeid og i tillegg sikre progresjon. Se modellen under.

Slik vil vi jobbe med vurdering og progresjon:

I Snikkedalen Familiebarnehage er vi opptatt av å tilby et godt, trygt og faglig solid tilbud til barna som går i barnehagen. Vi er også opptatt av å gi foreldrene trygghet om at barna deres har det trygt og godt i barnehagen og at både barn og foreldre får nærhet til og oppfølging fra barnehagen.

For å få til dette er personalet i barnehagen i jevnlig dialog om det tilbudet vi leverer. Vi legger også opp til at foreldrene blir inkludert i barnehagens aktiviteter og virksomhet ved å tilrettelegge for åpen og god dialog.

Vårt faglige tilbud er under stadig vurdering og etter en gjennomgang og justering av alle rutiner ved barnehageårets start, vedlikeholdes fokus på dette gjennom året gjennom jevnlig dialog og personalmøter.  

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN : 5-barnehagens-vedtekter

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s